Top
Image Alt

Regulamin sklepu

Data ostatniej aktualizacji: 03.02.2023 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKIN SIMPLY NUTRITION

Spis treści Regulaminu:

 • Postanowienia ogólne
 • Warunki korzystania ze Sklepu SKIN Simply Nutrition
 • Rejestracja
 • Składanie zamówienia
 • Dostawa
 • Płatności
 • Uprawnienie do odstąpienia od umowy
 • Reklamacje
 • Ochrona danych osobowych
 • Kontakt

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Drogi Użytkowniku, ceniąc transparentność podejmowanych przez nas działań, przygotowaliśmy Regulamin sklepu internetowego SKIN Simply Nutrition (dalej: Regulamin), w którym uregulowaliśmy zasady naszego działania i korzystania ze Sklepu. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Podmiotem prowadzącym Sklep i Sprzedawcą jest:

DERMA COSMETICS sp. z o.o.

z siedzibą w Płocku (09-410)

Armii Krajowej 40

KRS: 0000802625, REGON: 384305006, NIP: 7743249864

adres Sprzedawcy do zgłaszania wszelkich reklamacji, odstąpień i wysyłki produktów:

DERMA COSMETICS sp. z o.o.

Łokietka 3a/1

59-700 Bolesławiec

NIP: 7743249864

REGON: 384305006

KRS: 0000802625

Przed skorzystaniem z naszego Sklepu każdy Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie uregulowanym Regulaminem zapraszamy do kontaktu – dane kontaktowe umieszczono w sekcji Skontaktuj się z nami.

Przydatne definicje:

 • Kodeks Cywilny – Ustawa – Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 • Konsument – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, o ile zawiera ze Sprzedawcą umowę, która nie jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, tj. gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • Produkty – towary oferowane do sprzedaży w Sklepie internetowym https://www.skinsn.eu 
 • Regulamin – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu 
 • Sklep / Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.skinsn.eu, który wyposażony jest w certyfikat SSL. Certyfikat ten szyfrując dane, dba o bezpieczeństwo danych osobowych oraz bezpieczeństwo ich transmisji.
 • Sprzedawca – Derma Cosmetics Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (09-410), al. Armii Krajowej 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000802625, REGON: 384305006, NIP: 7743249864
 • Umowa / Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta za pośrednictwem Serwisu pomiędzy nami a Użytkownikiem.
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 
 • Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Sklepu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru

Wszelkie postanowienia Regulaminu dotyczące “Konsumenta” odnoszą się do Użytkowników będących osobami fizycznymi, które zawierają z nami Umowy:

 • Niezwiązane bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą; lub
 • Jako przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą, gdy umowy te są bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, a z ich treści wynika, że nie posiadają one dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§2. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU SKIN SIMPLY NUTRITION

Informujemy, że akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności, które opisują zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady dokonywania zamówień jest konieczna do korzystania ze Sklepu. Aktualna treść dokumentów jest dostępna dla Użytkowników w naszym Sklepie w zakładkach:

Użytkownicy zainteresowani złożeniem zamówienia mogą:

 • złożyć zamówienie jako Użytkownik zarejestrowany
 • złożyć zamówienie bez rejestracji.

Rejestracja w Sklepie oraz korzystanie z dostępnych w nim funkcjonalności jest bezpłatne.

Jeśli Użytkownik korzysta ze Sklepu jako Użytkownik zarejestrowany – logowanie odbywa się przy wykorzystaniu loginu (adres e-mail) i unikalnego hasła Użytkownika.

Użytkownik zobowiązuje się zachowania w tajemnicy danych wykorzystywanych do logowania oraz do tego, że nie będzie udostępniał ich osobom trzecim. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia będące wynikiem udostępnienia danych do logowania osobom trzecim przez Użytkownika.

Informujemy, że zamówienia złożone przy wykorzystaniu konta Użytkownika zarejestrowanego będą uważane przez Sklep za zamówienia złożone przez Użytkownika. W takiej sytuacji Użytkownik nie może uchylać się obowiązków wynikających z zawartej umowy.

Korzystanie ze Sklepu jest możliwe przy użyciu powszechnie dostępnego oprogramowania tj. przeglądarek internetowych: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, w aktualnej wersji. W celu pełnego korzystania z funkcjonalności Sklepu zalecamy zainstalowanie Flash/Java. Informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z funkcjonalności Sklepu wynikające z ograniczeń technicznych i problemów związanych ze sprzętem, z którego korzysta Użytkownik.

Jeśli zidentyfikujemy, że Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu lub Użytkownik działa w sposób naruszający przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego, możemy pozbawić takiego Użytkownika prawa do korzystania ze Sklepu.

Umowa zawierana za pośrednictwem Sklepu może być zawarta przez osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Informacje o produktach, a w szczególności ich opisy oraz cena, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 kodeksu cywilnego. Informacja o cenie ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail, wygenerowanej przez system informatyczny Sprzedawcy, która zawiera ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

§3. REJESTRACJA

Użytkownik zainteresowany korzystaniem ze Sklepu z poziomu Użytkownika zarejestrowanego zobowiązany jest do dokonania nieodpłatnej rejestracji w Sklepie. Informujemy, że rejestracja nie jest obowiązkowa ani konieczna do złożenia zamówienia. W przypadku składania zamówienia jako Użytkownik niezarejestrowany konieczne będzie podanie danych niezbędnych do obsługi zamówienia przez Sklep oraz akceptacja Regulaminu.

Aby zarejestrować się w Sklepie, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę, który zawiera następujące dane:

 • imię i nazwisko
 • adres dostawy (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, numer budynku/lokalu)
 • adres e-mail
 • numer telefonu.

Podczas rejestracji Użytkownik ustala unikalne hasło do konta. Możliwość zalogowania do konta dostępna jest tutaj.

Założenie konta wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz Polityki prywatności.

Po wypełnieniu formularza rejestracji i przesłaniu go do Sprzedawcy, Użytkownik otrzyma na podany w czasie rejestracji adres e-mail potwierdzenie rejestracji w Sklepie. Z chwilą otrzymania potwierdzenia zawarta zostaje Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci usługi prowadzenia konta Użytkownika. Od tego momentu Użytkownik ma dostęp do swojego konta.

Logowanie do konta polega na wpisaniu w przeznaczonym do tego miejscu danych Użytkownika tj. loginu oraz hasła.

Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo do modyfikacji danych podanych w czasie rejestracji (po zalogowaniu się na konto w zakładce tutaj) oraz prawo do wyrejestrowania się ze Sklepu.

§4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

Użytkownik dokonuje wyboru zamawianych produktów poprzez ich dodawanie do koszyka.

Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sklep pod warunkiem jego dostępności w magazynie Sklepu. Jeśli zamówienie nie będzie dostępne w chwili jego składania, Użytkownik zostanie o tym poinformowany przez wyświetlenie się stosownego komunikatu.

Formularz zamówienia zawiera:

 • imię i nazwisko
 • dane kontaktowe i adres dostawy
 • dane dotyczące wybranego sposobu dostawy
 • dane dotyczące wybranego sposobu płatności.

Przed potwierdzeniem złożenia zamówienia Użytkownik może sprawdzić poprawność danych w podsumowaniu zamówienia. W tym momencie Użytkownik może dokonać ich modyfikacji.

Po wypełnieniu wszystkich danych oraz ich weryfikacji przez Użytkownika zamówienie dokonywane jest poprzez wybranie przycisku “Kupuję i płacę”.

Złożenie zamówienia przez Użytkownika stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie istotnych elementów zamówienia wraz z informacją o złożeniu zamówienia w Sklepie.

Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest moment otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail z systemu teleinformatycznego Sprzedawcy, o której mowa powyżej lub w przypadku zamówień opłacanych szybkim przelewem w momencie otrzymania przez Sprzedawcę całej płatności za zamówienie.

Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zrealizować zamówienia zgodnie z ich treścią.

Jeśli jednak Sprzedawca nie będzie mógł:

 • zrealizować zamówienia ze względu na brak produktów lub z innych przyczyn nie będzie możliwe realizacji zamówienia, Użytkownik zostanie poinformowany o takiej sytuacji e-mailowo lub telefonicznie na adres e-mail lub numer telefonu wskazany przy składaniu zamówienia
 • zrealizować części zamówienia, Użytkownik zostanie poinformowany o takiej sytuacji e-mailowo lub telefonicznie na adres e-mail lub numer telefonu wskazany przy składaniu zamówienia. W takiej sytuacji Sprzedawca zaproponuje Użytkownikowi zmianę zamówienia, anulowanie całości zamówienia lub anulowanie zamówienia w części. Jeśli Użytkownik nie dokona wyboru jednego ze sposobów wskazanych przez Sprzedawcę, Sprzedawca wykona zamówienia w zakresie posiadanych możliwości. W przypadku wyboru opcji zamówienia z płatnością szybkim przelewem, Użytkownik otrzyma zwrot dokonanej płatności w części odpowiadającej niezrealizowanej części zamówienia.

Do każdego zamówienia Sprzedawca dołącza paragon fiskalny (w tym z numerem NIP, o ile podczas procesu składania zamówienia użytkownik podał numer NIP) lub fakturę VAT (jeśli Użytkownik zgłosił Sprzedawcy w czasie składania zamówienia chęć uzyskania faktury VAT).

§5. DOSTAWA

Dostawa produktów oferowanych w Sklepie jest realizowana na terenie Polski oraz Wielkiej Brytanii, Irlandii, Belgii, Holandii, Niemiec, Francji  –  każdorazowo na adres wskazany przez Użytkownika podczas składania zamówienia.

Sprzedawca oferuje następujące sposoby dostawy:

 • za pośrednictwem kuriera (DHL, INPOST, Inpost Paczkomat) dla płatności z góry,
 • za pośrednictwem kuriera (DHL) dla płatności za pobraniem,
 • poza terytorium Polski dostawy realizowane są za pośrednictwem kuriera GLS, Fedex, UPS, DPD.

Cennik dostaw wraz z czasem dostawy znajduje się w zakładce Dostawa.

Informujemy, że dostawy realizowane są zgodnie z regulaminami świadczenia usług dostawców wskazanych powyżej. Informacja o przewidywanym czasie dostawy jest udostępniana przy wyborze sposobu dostawy.

Informujemy, że Użytkownik ma obowiązek sprawdzenia, czy otrzymane zamówienie jest kompletne i nie posiada uszkodzeń. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków Użytkownik ma prawo żądać sporządzenia przez dostawcę protokołu, w którym zostaną one ujawnione.

Chcemy również poinformować, że deklarowane w Sklepie czasy dostaw mogą ulec zmianie w czasie okresów wzmożonej ilości zamówień tj. w szczególności w okresach przedświątecznych, akcji promocyjnych typu Black Friday, akcji promocyjnych organizowanych przez Sprzedawcę. W takich sytuacjach poinformujemy naszych Użytkowników o możliwych opóźnieniach i dołożymy wszelkich starań, aby zamówienie dotarło do Użytkowników na czas.

Jeśli Użytkownik podał przy składaniu zamówienia błędne lub niepełne dane adresowe i nie skorygował ich do czasu wysłania zamówienia, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niedostarczenie zamówienia.

§6. PŁATNOŚCI

Ceny produktów dostępnych w Sklepie podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (ze wskazaniem jego stawki). Informujemy, że ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy jest uzależniony od wybranej podczas składania zamówienia przez Użytkownika opcji dostawy. Całkowity koszt zamówienia, czyli cena produktów wraz z kosztami dostawy wskazany będzie w koszyku przed złożeniem zamówienia. Informacja ta będzie umieszczona również w wiadomości e-mail z podsumowaniem zamówienia.

Cena za zamówiony produkt może zostać opłacona:

 • za pobraniem
 • przelewem przez zewnętrzny system szybkich płatności Przelewy24.pl.
 • płatność kartą VISA (z PayU)
 • płatność online z konta PayU 
 • BLIK (Przelewy 24.pl)

Informujemy, że w przypadku nieopłacenia zamówienia przez Użytkownika w ciągu 7 dni od jego złożenia, zamówienie zostanie anulowane – będzie to równoznaczne z odstąpieniem od umowy sprzedaży przez Sprzedawcę.

Użytkownik ma prawo do skorzystania z kodu rabatowego (w okresie jego ważności) otrzymanego od Sprzedawcy lub podmiotu zewnętrznego upoważnionego przez Sprzedawcę do oferowania kodów rabatowych. Kod rabatowy może upoważnić Użytkownika do obniżenia ceny produktu lub kosztów dostawy. Informujemy, że kod rabatowy nie łączy się z innymi promocjami, chyba że inne zasady zostały ustanowione w specjalnych regulaminach promocji.

Sprzedawca ma prawo do organizowania promocji na produkty. Skorzystanie z promocji może być uzależnione od podania kodu rabatowego. Informujemy, że promocje nie łączą się z innymi promocjami, chyba że inne zasady zostały ustanowione w specjalnych regulaminach promocji.

Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Użytkownikowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane. W przypadku braku produktu wchodzącego w skład pakietu lub zestawu promocyjnego, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Użytkownika przez wysłanie wiadomości e-mail lub kontakt telefoniczny (na adres e-mail lub numer telefonu wskazany w trakcie rejestracji lub składania zamówienia).

Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym czasie. Jednakże, zmiany nie mają zastosowania do zamówień już złożonych.

§7. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Informujemy, że każdemu Użytkownikowi Sklepu zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, który jest Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od doręczenia zamówienia, bez podawania przyczyny. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, Konsument powinien powiadomić nas e-mailem pod adresem: biuro@derma-cosmetics.pl lub wysłać pocztą pismo zawierające oświadczenie o odstąpieniu na adres: Derma Cosmetics sp. z o.o. ul. Łokietka 3a/1 59-700 Bolesławiec, PL.

Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu jest zachowany w przypadku nadania oświadczenia o odstąpieniu e-mailem na adres biuro@derma-cosmetics.pl lub w przypadku wysłania pocztą na adres Sklepu wskazany w §1. Postanowienia ogólne (decydująca jest data nadania e-maila lub przesyłki pocztowej, widniejąca na przesyłce).

Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy umowy, w której przedmiotem świadczenia:

 • jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (wyłączenie to może znaleźć zastosowanie do produktów dostępnych w Sklepie)
 • są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 • jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 • jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia

Informujemy, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone przez Użytkownika w dowolnej formie. Użytkownik może także skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, lecz nie jest to konieczne.

Skutki odstąpienia od Umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci Użytkownikowi dokonaną płatność wraz z poniesionymi przez Użytkownika kosztami dostawy. Zwrot płatności zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu oraz w formie, w której została dokonana przez Użytkownika płatność, chyba że Użytkownik zgodzi się na inną formę zwrotu płatności.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Użytkownika zwracanych produktów lub do czasu przesłania do nas potwierdzenia dokonania zwrotu, w zależności od tego, które ze wskazanych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Informujemy, że koszty zwrotu produktu do Sklepu są w całości pokrywane przez Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest dokonać zwrotu niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Informujemy, że zwracany produkt powinien zostać przez Użytkownika odpowiednio zapakowany, w taki sposób, aby w czasie transportu nie został uszkodzony.

Zwracane produkty należy wysłać na adres: Derma Cosmetics sp. z o.o. ul. Łokietka 3a/1 59-700 Bolesławiec, PL – nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował nas o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeśli Konsument odeśle produkty przed upływem 14 dni.

Zwrotu należy dokonać samodzielnie – przesyłką pocztową lub kurierską.

Zalecamy zwrot produktu w oryginalnym opakowaniu, co uchroni zwracany produkt przed zniszczeniem.

Dotyczy Użytkowników, którzy nie są Konsumentami:

Użytkownik niebędący Konsumentem (przedsiębiorca) traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§8. REKLAMACJE

Dotyczy Użytkowników będących Konsumentami:

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć produkt wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556 [1] -556 [3] i kolejnych kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje Użytkownik może składać osobiście, elektronicznie lub pisemnie na adres Sklepu wskazany w §1. Postanowienia ogólne. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania. Użytkownik w treści reklamacji powinien wskazać żądanie określone zgodnie z art. 560 kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku składania reklamacji, jeśli uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, Użytkownik może być zobowiązany na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi rękojmi, a w szczególności przepisami kodeksu cywilnego.
 5. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, jeśli produkt jest wadliwy, tzn. posiada wadę fizyczną lub prawną.
 6. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.
 7. Zalecamy, aby w treści reklamacji wskazać:
  • informacje dotyczące produktu i datę zakupu
  • informacje dotyczące przedmiotu reklamacji
  • datę zauważenia wady
  • określenie żądania reklamacyjnego
  • dane kontaktowe Konsumenta.

Dotyczy Użytkowników, którzy nie są Konsumentami:

 • Użytkownik niebędący konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje o bezpieczeństwie, ochronie danych osobowych i plikach cookies zostały umieszczone w Polityce prywatności sklepu internetowego SKIN Simply Nutrition, która jasno określa nasze podejście do przetwarzanych danych oraz ich ochrony. Zapraszamy do zapoznania się z jej treścią oraz do zadawania pytań w razie jakichkolwiek wątpliwości.

§10. PRAWA AUTORSKIE

Zabronione jest całkowite lub częściowe kopiowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie oraz reprodukowanie treści, kodu lub jakichkolwiek komponentów Sklepu.

Autorskie prawa majątkowego do elementów graficznych, w tym do logo, treści, a także do układu i kompozycji tych elementów, umieszczonych na stronie Sklepu przysługują Sprzedawcy lub innym uprawnionym podmiotom. 

Zabronione jest wykorzystywanie elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji, a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Sprzedawcy lub innym podmiotom, których oznaczenia są umieszczone w Sklepie bez uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedawcy lub innych właściwych podmiotów.

 

Zasady powyższe znajdują zastosowanie także do wszelkich materiałów, które Sprzedawca udostępnia Użytkownikowi drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.

 

§11. INNE POSTANOWIENIA

Informujemy, że wykorzystywanie przez Użytkownika Sklepu i jego funkcjonalności do prowadzenia działań naruszających interes Sklepu jest zabronione.

Wszelkie prawa do Sklepu, nazwy, domeny, strony internetowej i zdjęć wykorzystywanych w Sklepie przysługują Sprzedawcy.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zastrzegamy jednak, że w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami dokonującymi zamówień jako przedsiębiorcy Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez takiego Użytkownika.

W razie uznania jednego z postanowień niniejszego Regulaminu lub zapisów Umowy za nieważne na podstawie prawomocnej decyzji właściwego organu administracji publicznej albo prawomocnego wyroku sądu powszechnego, pozostałe warunki pozostaną w mocy, a wspomniane stwierdzenie nieważności nie będzie ich dotyczyć.

Regulamin obowiązuje od dnia 7 lutego 2023. Poprzednia wersja Regulaminu, obowiązująca do 6 lutego 2023, jest dostępna pod adresem __________

§11. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Spory pomiędzy Sprzedawcą a:

 • konsumentem – zostają poddane właściwości sądów zgodnie z postanowieniami kodeksu postępowania cywilnego
 • Użytkownikiem, który nie jest konsumentem – zostają poddane właściwości sądów właściwych dla siedziby Sprzedawcy.

Informujemy naszych Użytkowników, że są oni uprawnieni do skorzystania z procedury pozasądowego rozstrzygania sporów. Skarga może zostać złożona za pośrednictwem platformy ODR do rozstrzygania sporów znajdującej się na oficjalnej stronie Unii Europejskiej.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne, właściwe przepisy polskiego prawa.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedającego do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie dotychczasowego Regulaminu (który obowiązywał w chwili zawarcia umowy sprzedaży). Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jego opublikowania w Sklepie. Dodatkowo Użytkownicy będą informowani o zmianach Regulaminu na wskazany podczas rejestracji adres e-mail.

§12. KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań Użytkownicy mogą się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • telefonicznie: 509 379 954
 • e-mailowo: biuro@derma-cosmetics.pl
 • pocztą na adres: DERMA COSMETICS sp. z o.o. ul. Łokietka 3a/1, 59-700 Bolesławiec

Obsługa Sklepu jest dostępna dla Użytkowników od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zwroty produktów powinny być realizowane na adres wskazany w §1. Postanowienia ogólne.

Załącznik do regulaminu:

v

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos qui blanditiis praesentium voluptatum.
pl_PLPolski

Zresetuj hasło